Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Jozi
Sign InSign Up

Idamage /inhlawulo ekhitshwa lijaha uma imithisile isibanga imnyama emdenini yonke

11 years ago | 14217 Views

Emandulo kwakuthi uma ijaha lingamithisa intombi lihlawuliswe inkomo okuthiwa yivulamlenze,linkomo yayiphelekezelwa ngezimbili ezenduna . Induna yayihlawulwa ukungcoliswa kwendawo yayo. Besekuthi intombi zonke zomdeni zihlawulwe ngembuzi elithokazi. Limbuzi yayihlinzelwa ngemuva komuzi zintombi . Zaziqala zigeziswe ngezihlahla zomdeni kubikwa yisaguga somdeni ukuthi kungezi manyala afanayo emdenini. Imbuzi le zaziyidla ingelasawudo ize iphele .kazivunyelwa ukusina lokuxoxa kamnandi ngoba idliwa ngokudangala.

Ivulamlenze ke yona yayingangeni ekhaya ,izitsha ezaziphathe lowo msebenzi lazo zazingangeni.yona yayithi nxa ifika ihle inathiswe izithako ihlinzelwe esilotheni esasingaphambi komuzi. Yona yayidliwa ngumdeni wonke labomakhelwane. Ubaba womuzi wayeyidla enxapha ekhuza umhlolo etsho ukuthi kungenzeki osekwenziwe yingane yakhe.layo yayidliwa ingela sawudo.yayidliwa ngabantu bemile baze basuthe. Yonke inyama eseleyo yayitshiswa.

Ezenduna zazihle ziqhutshwe yinhloli yenduna . Yinduna kuphela eyayivunyelwa ukuzifuya ngoba ziyisigwebo.

Konke lokhu kwakusenzelwa ukuthi umnyama ungaphindi ungene egumeni kodwa namuhla sezizinengi ingane ezizalelwa emagumeni ezinye zize ziphikwe kungethusi.lemali yedamage isisebenza konke egumeni ( isingenisa amanyala ekhaya ).kudala abazali bentombi babengavuni ngezisu njenganamuhla.

Uma uthanda isintu sicela ulike uma ufuna ukubuza ungesabi.

***J Mthethwa***
1 JMthethwa
Tags: Mthethwa

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 4 years
Kuba yinkomo ye duna noma yensikazi lena ehlatshwa ngaphandle komuzi?
Invite
What iBlog